LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 6300
Ruby: 250
Quân huy: 2
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 8000
Ruby: 76
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc: 74
Bậc ngọc: 74
Vàng: 900
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 35,000 VNĐ
Bảng ngọc: 88
Bậc ngọc: 88
Vàng: 1200
Ruby: 224
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Bảng ngọc: 72
Bậc ngọc: 72
Vàng: 2600
Ruby: 1100
Quân huy: 2
Rank: Vàng I
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 35,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 7800
Ruby: 300
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim III
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 35,000 VNĐ
Bảng ngọc: 78
Bậc ngọc: 78
Vàng: 6000
Ruby: 250
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,000 VNĐ
Bảng ngọc: 85
Bậc ngọc: 85
Vàng: 1300
Ruby: 300
Quân huy: 2
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc: 81
Bậc ngọc: 81
Vàng: 12900
Ruby: 300
Quân huy: 0
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc: 69
Bậc ngọc: 69
Vàng: 10000
Ruby: 882
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 2925
Ruby: 600
Quân huy: 0
Rank: Vàng I
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 5000
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 5000
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 8198
Ruby: 616
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Bảng ngọc: 86
Bậc ngọc: 86
Vàng: 13293
Ruby: 143
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 2850
Ruby: 111
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Bảng ngọc: 80
Bậc ngọc: 80
Vàng: 1580
Ruby: 339
Quân huy: 0
Rank: Vàng I
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 83
Bậc ngọc: 83
Vàng: 402
Ruby: 2671
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim II
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 35,000 VNĐ
Bảng ngọc: 71
Bậc ngọc: 71
Vàng: 7423
Ruby: 1282
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 9
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ