LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 420,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 14k vàng
Ruby: 1
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 840,000 VNĐ
Bảng ngọc: Ngọc 3 chuẩn
Bậc ngọc: 200 viên Ngọc 3
Vàng: 11k
Ruby: 700
Quân huy: 25
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 1,200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,800,000 VNĐ
Bảng ngọc: Trên 200 viên 3
Bậc ngọc: 3
Vàng: 24k
Ruby: 2k
Quân huy: 0
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 4,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,450,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 183
Ruby: 238
Quân huy: 3
Rank: Chưa rank
TIỀN CARD: 3,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 8000
Ruby: 76
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc: 69
Bậc ngọc: 69
Vàng: 10000
Ruby: 882
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 90
Vàng: 5000
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 35,000 VNĐ
Bảng ngọc: 83
Bậc ngọc: 83
Vàng: 1282
Ruby: 61
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ